Identifikácia výrobku a použitie

Identifikátory produktov Amorfný oxid kremičitý, kremičité sklo alebo sodno-vápenatý oxid kremičitý
Použitie produktu Stavebný materiál (dlažby, strešné krytiny, nátery a farby), abrazíva pre suché alebo mokré pieskovanie, filtácia, mulčovanie, dekorácia, olejový absorbent, drenážny prvok, obsypový materiál, hydropónia
Názov produktu Vitrum Pure

Prímesi

Produkt môže obsahovať kovy, papier, plast alebo iné kontaminácie do úrovne 1% z objemu.

Fyzikálne vlastnosti

Skupenstvo Tuhé
Merná hmotnosť (H20 = 1) 2,5
Mäknutie/bod tavenia(°C) 726 °C
Rozpustnosť vo vode Nerozpustné
Vzhľad Transparentné/priehľadné/priezračné alebo farebné častice

Oheň a Údaje o výbušnosti

Horľavosť Produkt nie je horľavý, nie je výbušný, pri normálnych podmienkach stabilný, vhodný na prepravu a skladovanie.

Chemická stabilita produktu

Chemická stabilita Stabilný
Rozpúšťadlo Kyselina fluorovodíková
Rozklad Nerozkladá
Polymerizácia Nepolymerizuje

Zdravotné riziká

Prachová záťaž (spolu) 15 mg / m3 – závisí na veľkosti častíc
Prachová záťaž (Dýchateľnosť) 15 mg/m3 –  závisí na veľkosti častíc
Cesty vstupu
  • Pľúca (dýchanie): Áno
  • Požitie : Nie
  • Pokožka: Nie
Zdravotné nebezpečenstvo Prachové častice presahujúce odporúčané limity môžu spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Príznaky a symptómy vystavenia Pri prekročení odporúčaného maximálneho prípustného limitu môže dôjsť k podráždeniu očí a dýchacích ciest.
Karcinogénne Sodno-vápenaté sklo nie je uvedené na zozname karcinogénov

Prvá pomoc

Očný kontakt Vymyť dôkladne prúdom čistej vody najmenej po dobu 15 minút, v prípade podráždenia zabezpečiť lekárske ošetrenie.
Kontakt s pokožkou Pri styku s pokožkou výrobok nie je nebezpečný, ale po práci s ním je vhodné vyčistenie pleti na prípadné odstránenie drobných častíc.
Požitie Výrobok nie je označený ako nebezpečný pri požití. Pri požití je odporúčané navštíviť lekára
Vdychnutie Pri nadýchaní sa ihneď premiestnite na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, dajte umelé dýchanie. Ak je dýchanie ťažké, dajte kyslík a privolajte lekára

Ochrana zdravia

Počas manipulácie s produktom sa odporúča nosiť ochranné prvky – ochranné okuliare, ochranný odev, respirátor a rukavice.

Toxikologické informácie

Výrobok je toxicky nezávadný.

Manipulácia a skladovanie

Pri manipulácie nepite, nefajčite, nejedzte, vyhnite sa vdychovaniu prachu. Používajte ochranné pomôcky. Po manipulácii je vhodné umytie rúk. Neobsahuje kryštalický kremeň ale amorfný, čiže nespôsobuje silikózu.

Likvidácia odpadu

Výrobok môže byť umiestnený na skládku odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný.