1. Bevezető rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek a www.vitrum.sk internetes honlapon megvalósított online vásárlás esetében érvényesek. Ezek a feltételek közelebbről körülhatárolják és pontosítják az eladó – VYDRUS spol. s.r.o. társaság, (székhely: Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, statisztikai számjel: 31 674 925, adó-azonosítószám: 2020503254, közösségi adószám: SK2020503254, nyilvántartás: Košice I. Járásbíróság által vezetett cégjegyzék: Sro szakasz, 3289/V betétszám) és vevő (a továbbiakban csak „megrendelő“ vagy „fogyasztó“) jogait és kötelességeit.

Minden szerződési jogviszony a Szlovák Köztársaság jogrendje értelmében kerül megkötésre. Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, a jelen Üzleti Feltételek által nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv (40/1964 számú törvény) és a távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 Tt. számú törvény rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szerződő fél vállalkozó vagy jogi személy, a másképpen nem szabályozott viszonyokra a későbbi előírásokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos Kereskedelmi Törvénykönyv (513/1991 Tgy. számú törvény) rendelkezései vonatkoznak. Az Üzleti Feltételek szabályai az eladó által módosíthatók vagy kiegészíthetők.

2. Vételi szerződés megkötése

A szabályosan kitöltött és a www.vitrum.sk honlap internetes üzletének útján elküldött, esetleg telefonos vagy e-mail formájában elkészített vevői megrendelés kötelező jellegű javaslat az eladóval történő vételi szerződés megkötésére. A megrendelés kézhezvételét az eladó e-mail útján visszaigazolja a vevő megrendelésében megadott e-mail címre, miközben ez a visszaigazolás a jellegére való tekintettel nem minősül a vételi szerződés megkötésébe való beleegyezésnek. A vételi szerződés megkötése az a pillanat, amikor az eladó elküldi a vevőnek az általa megrendelt árut. Tehát az áru elküldésének pillanatában az eladó és a vevő között egyértelműen létrejön a vételi szerződés, miközben erre a szerződésre az eladó hatályos Üzleti Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak.

A fogyasztó jogosult a megrendelését törölni, tehát a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslatát az áru eladó általi elküldésének pillanatáig bármilyen szankció alkalmazása nélkül visszavonhatja. A megrendelés törlését a fogyasztó köteles e-mail útján közölni az eladóval. A megrendelés változtatására és a hibák kijavítására az áru elküldésének pillanatáig van lehetőség.

A vételi szerződés szlovák nyelven készül. A vételi szerződés mindig meghatározott időtartamra jön létre, az áru vevő általi átvételének pillanatától kezdődően. Ezzel nem szűnnek meg a vevő és eladó jogai, amelyekre a hatályos szlovák jogszabályok és a jelen Üzleti Feltételek vonatkoznak.

3. Árak

Az eladási ár minden terméknél fel van tüntetve. Ez végleges ár. Amennyiben az árunál nincs kifejezetten feltüntetve a térítésmentes szállítás, a termék ára a szállítás árát nem tartalmazza.

4. Fizetési mód

A vevő a megegyezett vételárat az alábbiakban feltüntetett fizetési módok valamelyikével fizetheti meg.

1. Utánvéttel – fizetés készpénzben az áru fuvarozótól történő átvételénél.

2. Banki átutalással – bankszámlára történő átutalás. A banki átutaláshoz szükséges adatokat a vevő a megrendelés befogadását igazoló e-mailben kapja meg. Az áru elküldésére a befizetés eladó számlájára történő beérkezését követően kerül sor. Amennyiben a befizetés az utaláshoz szükséges adatok elküldését követő 7 napos határidőben nem valósul meg, az eladó a vevő megrendelését megszüntetettnek tekinti.

IBAN számlaszám: SK18 7500 0000 0040 2440 8957
SWIFT kód: CEKOSKBX

3. Bankkártya felhasználásával – biztonságosan és kényelmesen online felületen a ČSOB Bank által biztosított fizetőkapun keresztül.

Elfogadott bankkártyák

5. Az áru leszállításának módja

A teljesítés tárgyának (megrendelt áru) leszállítása a termékekhez való hozzáférés (már 24 órán belül) és az eladó üzemeltetési lehetőségeinek függvényében a lehető legrövidebb időben kerül teljesítésre. A termék leszállításának időpontjáról a megrendelés visszaigazolásánál telefonon vagy e-mail útján értesítést küldünk. Az előlegszámla alapján történő fizetésnél a szállítási idő egyforma, de az idő a fizetendő összeg számlánkra történő beérkezésétől kezd telni, amennyiben nem kerül sor eltérő megállapodásra.

Amennyiben az Ön által megrendelt termék nincs a raktárkészletünkben, a gyártónál kerül megrendelésre. Ilyen esetben Önt előre kiértesítjük a szállítási idő változásáról telefonon vagy e-mail formájában és Önnek lehetősége van a megrendelés törlésére, esetleg a kiválasztott áru más termékkel történő kicserélésére. A posta útján történő szállításnál a szállítási időhöz hozzá kell számítani a postai szállítás idejét (2-3 nap), a fuvarozó társaság által végzett szállításnál Szlovákia területén a szállítási idő 48 órán belüli.

Fuvarozó társaság útján történő szállítás esetén célszerű a kézbesítési cím adataiban feltüntetni a mobiltelefon számát is (ajánljuk, hogy ezt közvetlenül a kötelező érvényű megrendelési nyomtatványba írja be), hogy munkatársunk meg tudjon Önnel állapodni az áru leszállításának pontos időpontjáról és helyszínéről. Ajánljuk szintén annak a címnek feltüntetését is, ahol Ön napközben tartózkodik, mivel a fuvarozó társaság a kézbesítést általában a szokásos munkaidő alatt végzi. Az átvétel helyszíne és a kézbesítés módja a vevő megrendelése alapján kerül meghatározásra. A szállítás teljesítése alatt a teljesítés tárgyának a megjelölt helyszínre történt kézbesítése értendő. A teljesítés tárgyának szerelése nem része a szállításnak. A célhely címére történő fuvarozást az eladó biztosítja. Az árut tartalmazó küldemény minden esetben tartalmazza a szlovák nyelvű használati utasítást. A számlázott összeg bankszámlánkra történő beérkezését követően a VYDRUS spol. s.r.o. társaság az árut az adóbizonylattal együtt haladéktalanul átadja Önnek. Az adóbizonylatot Önnek e-mailen küldjük el. A vevő kötelezi magát a megrendelt áru átvételére.

6. Hibás teljesítésből eredő jogok

A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelességeire az általánosan kötelező érvényű jogszabályok (elsősorban a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. paragrafusainak) rendelkezései vonatkoznak. Az eladó a vevő felé felelősséggel tartozik annak kapcsán, hogy az áru az átvételnél hibátlan. Az eladó a vevőnek elsősorban azért felel, hogy a vevő általi átvétel idején az áru:

  • a felek által megegyezett tulajdonságokkal rendelkezik, vagy ilyen megállapodás hiányában az áru az eladó vagy a gyártó által feltüntetett és a reklámkampány során kinyilvánított tulajdonságok alapján a vevő által elvárható tulajdonságokkal rendelkezik,
  • az áru az eladó által kinyilvánított, vagy rendeltetésének megfelelő szokásos használatra alkalmas,
  • az áru minőségileg vagy kivitelezés szempontjából megfelel a szerződési mintapéldánynak vagy gyártási mintának, amennyiben a minőség vagy kivitelezés a szerződési minta vagy gyártási minta szerint került meghatározásra,
  • az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű és megfelel a jogszabályi előírásokban meghatározott feltételeknek.

A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az eladónál érvényesíti. A reklamáció benyújtásának időpontja alatt azon időpont értendő, amikor az eladónak kézbesítésre került a vevő által reklamált visszaküldött áru.

A felek további, hibákkal kapcsolatos jogait és kötelességeit az eladó reklamációs szabályzata tartalmazza.

7. Reklamációs szabályzat

Az árura a jogszabály által meghatározott 24 hónapos szavatossági idő vonatkozik, amennyiben más megállapodás nincs. A szavatossági idő az áru vevő általi átvételétől kezd telni. A termékszavatosság az áru összes látható és rejtett hibájára vonatkozik, amely nem egyeztethető össze az áru működésével, működési és esztétikai tulajdonságaival. Garancialevélként a számla (szállítólevél) szolgál, amelyet az eladó a vevőnek az áruval együtt küld meg.

A vevő köteles az árut az átvételnél ellenőrizni. Átvétel alatt az áru fuvarozó általi átadása értendő. A fuvarozás alatt keletkezett hibákért az eladó nem vállal kezességet. Amennyiben a vevő az áru ellenőrzésénél azt állapítja meg, hogy a termék csomagolása mechanikusan károsult, köteles megtagadni az áru fuvarozótól történő átvételét. Erről a tényről a vevő e-mail formájában vagy telefonon kiértesíti az eladót. Ilyen az esetben az eladó az árut ismételten elküldi a vevőnek sértetlen csomagolásban. A vevő az áru ellenőrzését követően köteles az eladóval haladéktalanul közölni a leszállított áru összes hibáját. A számlán vagy szállítólevélen feltüntetett adatokkal kapcsolatos mennyiségi, vagy fajtai eltérések megállapításának esetén erről az állapotról az eladó címére küldött írásbeli bejelentés formájában, vagy a ……… e-mail címen kell az eladót értesíteni. Ebben az értesítésben a vevő feltünteti a megállapított hibák leírását és a hiba kapcsán érvényesített igényét.

A vevő erre a célra reklamációs formanyomtatványt használhat. A vevő az áru hibájának okán a következő igényeket érvényesítheti: hiányzó áru pótlása, árucsere vagy a vételi szerződéstől való elállás. Reklamáció benyújtásakor minden esetben be kell mutatni a számla fénymásolatát, az áru kifizetését és leszállítását igazoló bizonylatot, valamint magát a reklamált árut is. Az olyan áru hibájának reklamálásánál, amelynek minőségéért az eladó átvállalta a gyártótól a kezességet, a hibákat legkésőbb a szavatossági idő végéig kell reklamálni. Az eladó köteles a reklamációt a törvény által megszabott időben, de legkésőbb 30 napon belül elintézni. A reklamáció elintézésére vonatkozó határidő az áru eladó címére történt visszaérkezésének napjával kezd telni.

8. Szerződéstől való elállás

Amennyiben a vételi szerződés távközlési eszközzel történt kommunikáció (internetes üzlet) útján került megkötésre, a távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló 102/2014 Tt. számú törvény rendelkezései szerint a fogyasztó az ok megjelölése nélkül is jogosult a szerződéstől való elállásra az áru átvételétől számított 14 napos határidőn belül.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a fenti törvény szerint 14 napos határidőn belül érvényesíti a szerződéstől való elállási jogát, köteles erről az eladót a obchod@vitrum.sk e-mail címen, vagy írásban a VYDRUS spol. s.r.o, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves postai címen kiértesíteni.

A vételi szerződéstől történő elállásra a fogyasztó az eladó formanyomtatványát is felhasználhatja, amely a jelen Üzleti Feltételek mellékletét képezi.

Amennyiben a fogyasztó eláll a vételi szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a vételi szerződéstől való elállás eladónak történő kézbesítésétől számított 14 napon belül az eladó a számlájára beérkezett összes, megrendeléssel kapcsolatos kifizetést visszatéríti, kivételt képeznek a szállítással összefüggő kiadások. A visszatérítés során az eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot és fizetési eszközt alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten nem határozott meg más módszert. Az eladó a fogyasztónak a kifizetést csak a visszaküldött áru kézhezvételét követően végzi el.

A szerződéstől való 14 napon belüli elállás lehetőségéről szóló törvényi rendelkezés azonban nem az áru díjmentes kikölcsönzésének lehetőségeként értendő. A fogyasztó a teljesítés átvételétől 14 napon belül történő szerződéstől való elállással kapcsolatos joga érvényesítése esetén köteles a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül átadni az eladónak mindent, amit a vételi szerződés alapján kapott, ideértve az adóokmányt is. Az elállással érintett árut csomagként – ajánlott küldeményként –, tehát nem utánvétes küldemény formájában – kell az eladó címére elküldeni. Az áru visszaküldésével összefüggő közvetlen kiadások a fogyasztót terhelik.

9. Személyes adatok védelme

A VYDRUS, spol. s.r.o. társaság (székhelye Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, bejegyezve a Košice I. Járásbíróság által vezetett cégjegyzékben, szakasz: Sro, betétszám 3289/V (a továbbiakban csak „VYDRUS, spol. s.r.o., vagy „működtető“), mint a www.vitrum.sk honlap működtetője kijelenti, hogy az összes személyes adat (a továbbiakban csak „adatok“) szigorúan bizalmas jellegű és azok kezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban csak „általános adatvédelmi rendelet GDPR“) értelmében, valamint a későbbi előírásokkal egységes szerkezetbe foglalt a személyes adatok védelméről és némely törvények változásáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 Tt. számú törvény (a továbbiakban csak „ZOOÚ“) és a személyes adatok védelmét érintő területen hatályos további jogszabályok rendelkezései szerint valósul meg.

Társaságunk elsődleges feladata az Ön személyes adatai védelmének biztosítása. Ezért a személyes adatokra és azok védelmére kellő figyelmet fordítunk. A személyes adatok védelméről és azok kezelésének elveiről szóló dokumentumban tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen módon kezeljük, tároljuk és használjuk ezeket az adatokat.

10. Befejező rendelkezések

A fogyasztó megrendelése az eladónak történt kézbesítést követően mint a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat kerül archiválásra a teljesítés és a további nyilvántartás céljaira. A fogyasztó részére a vételi szerződés megkötésére irányuló egyes technikai lépések magából a megrendelési folyamatból érthetőek. A vevőnek a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége van megállapítani és kijavítani az adatok megadásánál előfordult hibákat. A megrendeléssel kapcsolatos távközlési eszközök (telefon, internet és hasonlók) használatával összefüggő kiadások a vevőt terhelik.

Az eladót nem terheli felelősség a futárszolgálat által okozott, vagy esetleg a vevő címének helytelen közlése miatt történt késedelmes kézbesítésért. Az áru futárszolgálat által okozott kézbesítésének elmaradásával vagy megrongálódásával kapcsolatos panaszokat ilyen esetekben közvetlenül a futárszolgálat felelős munkatársánál kell benyújtani. Vis maior esetében, vagy az áru gyártásának leállítása okán nem kézbesített áruknál az eladó a vevőt haladéktalanul kiértesíti a kézbesítés elmaradásának okáról. Az eladó köteles felkínálni a csereáru leszállításának lehetőségét. A vevő jogosult a csereáru leszállításának lehetőségét elutasítani és elállni a megrendeléstől.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy Önnek a megfelelő árut a megfelelő mennyiségben, az Ön által elküldött elektronikus megrendelés pillanatában érvényes és igazolt áron szállítjuk le. Az áruval együtt a megrendelőnek elküldjük az adóbizonylatot is – számla és garancialevél (amennyiben a termék gyártója azt rendelkezésünkre bocsátotta).
A vevő az elküldött megrendelésnél kijelenti, hogy a megrendelés kitöltését megelőzően medismerte a jelen Üzleti Feltételek rendelkezéseit és azokkal egyetért.

A vevő kötelezi magát, hogy a megrendelt árut rendesen átveszi, ellenőrzi a csomagolás sértetlenségét és bármilyen rendellenesség előfordulásának esetén ezt jelzi a fuvarozónak. Egyúttal kötelezi magát arra, hogy az áru ellenértékét teljes összegben és a megrendelés elküldésének napján érvényes fizetési feltételek értelmében fizeti ki. Ezek a feltételek nem érintik a későbbi előírásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a fogyasztó védelméről szóló 634/1992 Tgy. számú törvényből eredő, eladóval szemben fennálló vevői jogokat. A fenti feltételek teljesítésének elmulasztása okán keletkező esetleges jogvitákat a Kereskedelmi Törvénykönyv vagy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabályozzák.

Jelen Üzleti Feltételek 2016.05.01-től érvényesek. Fenntartjuk a vásárlási feltételekre vonatkozó, előzetes figyelmeztetés nélküli változtatások jogát.

11. Kiegészítő rendelkezések

Tisztelt fogyasztó. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük jogait, vagy nem elégedett az Ön által benyújtott panasz elintézésének módjával, kérjük, hogy a jóvátétel iránti kérvényét cégünk obchod@vitrum.sk e-mail címére küldje el.

Amennyiben kérvényére elutasító választ kap, vagy arra az elküldéstől számított 30 napos határidőn belül nem küldünk az Ön által megadott e-mail címre választ, esetleg elégedetlen lesz az ügy megoldásával, a módosított 102/2014 Tt. számú törvény, valamint a fogyasztói viták alternatív megoldásairól szóló 391/2015 Tt. számú törvény értelmében jogosult a vita alternatív (perenkívüli) módon történő rendezésére.

Javaslatát a 391/2015 Tt. számú törvény 12. § -ban meghatározott módon nyújthatja be. A javaslat benyújtására az illetékes minisztérium honlapján, de a viták alternatív módon történő megoldására szakosodott alanyok honlapján is elérhető formanyomtatványt használhat.

A viták alternatív módon történő megoldására szakosodott alanyok 2016.4.10. napjához összeállított nyilvántartási jegyzéke a www.mhsr.sk honlapon hozzáférhető.

A fogyasztó jogában áll kiválasztani, hogy a viták alternatív módon történő megoldására szakosodott alanyok közül melyiket választja.

A Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére elektronikus formában elkészített beadványokat az ars@soi.sk e-mail címre kell elküldeni.

A viták alternatív módon történő megoldására szakosodott alany elutasíthatja a fogyasztó javaslatát, például:

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • amennyiben a vita tárgyának értéke nem éri el a 20,- eurót;
  • amennyiben tekintettel az összes körülményre világos, hogy a vita alternatív módon történő megoldása aránytalan erőfeszítést igényelne és hasonló okok.

A vita rendezésének ügyében a fogyasztó a webgate.ec.europa.eu honlapon található Online vitarendezési platform igénybevételével is élhet panasztétellel. Ezen a felületen az Európai Unió területén élő fogyasztó az Európai Unió területén székhellyel rendelkező kereskedővel szembeni panaszát nyújthatja be.

A vita alternatív módon történő megoldásának költségeit a vita egyes résztvevői önállón állják a költségek megtérítésének lehetősége nélkül.

12. Felügyeleti szerv

Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a Kassai Kerület részére
Vrátna 3., 043 79 Košice 1
Felügyeleti Főosztály
telefonszám: 055/6220 781
telefax szám: 055/6224 547